Obchodné podmienky


Všeobecné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode v e-shope www.susenehuby.sk a upravujú práva a povinnosti predávajúceho( dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho ( zákazníka ) na druhej strane pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu.

Vymedzenie základných pojmov

1. Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu :
Ján Kupec
M. R. Štefánika 453/27
985 11 Halič
IČO : 10 865 527
DIČ : 1020572003
IČ DPH SK1020572003

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu v Lučenci, číslo živnostenského registra : 606-2303,

Bankové spojenie : VÚB Lučenec
Číslo účtu : SK87 0200 0000 0000 0954 7352
SWIFT : SUBASKBX
Tel : 0474392483
Email : info@susenehuby.sk

2. Prevádzkovateľ (prevádzkovateľ internetového obchodu) – je podnikateľ, ktorý kupujúcemu predáva tovar a poskytuje služby v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

3. Predávajúci je (dodávateľ) tovaru a služieb ponúkaných v e-shope je: Ján Kupec, M. R. Štefánika 453/27, 985 11 Halič.

4. Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s predávajúcim cez e-shop kúpnu zmluvu prostredníctvom vytvorenia záväznej objednávky, ktorá bola doručená predávajúcemu.

5. Orgán dozoru
Regionálna veterinárna a potravinová spáva Lučenec
Ulica mieru 2,
984 42 Lučenec

6. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na stránke e-shopu, pričom po jeho úplnom vyplnení a odoslaní objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Prijatie objednávky vzniká doručením úplne vyplnenej a odoslanej objednávky v e-shope  predávajúcemu. Potvrdenie objednávky je prijatie návrhu na uzavretie zmluvy, v ktorom predávajúci  potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri vyplnení objednávky v objednávkovom formulári. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku vzájomného potvrdenia objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je uzatvorená kúpna zmluva, ktorú je možné zmeniť, zrušiť alebo dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Vlastnícke práva na tovar prechádzajú na kupujúceho po zaplatení a prevzatí tovaru.

7. Cena tovaru
Všetky ceny produktov v e-shope sú uvádzané s DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Všetky akcie uvedené na tejto web stránke platia do vyčerpania zásob. Predajca si vyhradzuje právo meniť ponuku a ceny tovarov , ak sa tak stane medzi objednaním a dodaním výrobkov, platí vždy cena uvedená v objednávke kupujúceho.
Ku každej zásielke tovaru bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako dodací a záručný list. Ceny tovarov sú bez poštovného, ktoré však bude v osobitnej položke uvedené na faktúre.

  • Viac ako 30 rokov
    na trhu
  • Tovar na sklade
    expedujeme do 24 hod.
  • Zákaznícky servis
    a starostlivosť