Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú predaj tovaru prostredníctvom e-shopu na webovej stránke a popisuje spoluprácu medzi  predávajúcim a kupujúcim  s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

2. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho potvrdzuje oboznámenie sa s obsahom uvedeného reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

3. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ ale osoba, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

4. Záručná doba: Ak má tovar (potraviny) na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach, musí Kupujúci uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u Predávajúceho.  Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné.

5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebením tovaru ako aj vady vyskytujúce sa na tovare v čase predaja, na ktoré Kupujúci pri prevzatí tovaru neupozornil Predávajúceho alebo prepravcu.

6. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak Kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

7. Reklamácia tovaru nemá odkladný účinok na splatnosť Kúpnej ceny.

8. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil  Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe podľa bodu 4 tohto Reklamačného poriadku.

9. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

10. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

11. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru  Predávajúcemu. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho tak, že písomné uplatnenie reklamácie doručí Predávajúcemu na poštovú adresu prípadne ho odošle elektronicky e-mailom. Kupujúci je povinný v písomnom uplatnení reklamácie presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

12. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
- doručenie písomného uplatnenia reklamácie od Kupujúceho Predávajúcemu,
- doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu

13. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na poštovú adresu Predávajúceho, ak Predávajúci neurčí inak. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

14. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na určenom mieste, ktorým je poštová adresa a prevádzkareň v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

15. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

16. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie Kupujúcemu v zákonnej lehote, a to písomne (e-mailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že Predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, Predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru Kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá Predávajúci, alebo že tovar nemá vady, znáša Kupujúci všetky náklady Predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi Kupujúcim, Predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie Predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie Kupujúcemu na účet určený. Predávajúcim alebo v hotovosti.

17. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
-  uplynutím záručnej doby tovaru,
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim, alebo prevádzkovaním či uskladnením výrobku v nevhodných podmienkach
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, ak boli Kupujúcemu dodané spolu s tovarom,
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

18. Predávajúci informuje kupujúceho o orgáne dozoru, ktorým je: Slovenská obchodná inšpekcia.

19. Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán kontroly vnútorného trhu neskúma opodstatnenosť reklamácií, ale len to, či boli splnené všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na reklamáciu, vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

20. Ďalšími orgánmi dozoru, v závislosti od tovaru alebo služieb, ponúkaných prostredníctvom internetového obchodu, môžu byť aj:
- Štátna veterinárna a potravinová správa
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva

21. Vrátenie tovaru

Nepoškodený tovar v pôvodnom obale je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, kompletný a vrátený v pôvodnom obale tak, ako bol prevzatý od predávajúceho. Po kontrole stavu a kompletnosti tovaru Vám budú peniaze vrátené na účet alebo poštovou poukážkou.

22. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim, plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou a to na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Taktiež spracúva osobné údaje kupujúceho pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo, prípadne číslo bankového účtu. Osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa dodania, prípadne telefónne číslo spracúva prevádzkovateľ pri doručovaní tovaru kupujúcemu a poskytuje ich v uvedenom rozsahu doručovacím spoločnostiam (Slovenskej pošte alebo kuriérom).

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretím osobám (okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, prípadne štátnym orgánom v prípade kontroly) a prevádzkovateľ osobné údaje kupujúceho zabezpečuje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

Kupujúci je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré budú následne prevádzkovateľom bezodkladne blokované a likvidované. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov je možné písomnou formou (odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na adresu predávajúceho), alebo formou elektronickou (odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na e-mailovú adresu prevádzkovateľa.

  • Viac ako 30 rokov
    na trhu
  • Tovar na sklade
    expedujeme do 24 hod.
  • Zákaznícky servis
    a starostlivosť